ANGERDDOL CERI SOLLER 24997

ANGERDDOL CERI SOLLER 24997

Klisna Welsh pard bred, narozena 16. 4. 2010

Matka: Čuperka A1/1

Otec : Bryncadno Fflamddwyn 72711

Majitelka : Pavlína Solarová